Μάστερ στα Ευρωπαϊκά Ανθρώπινα Δικαιώματα LL.M.

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Ο στόχος του προγράμματος είναι να διαμορφώσει διεθνούς φήμης νομικούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα και είναι σίγουροι ότι θα χειριστούν σύνθετα ζητήματα στο διεθνές κανονιστικό περιβάλλον με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταστεί σημαντικό μέρος της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενα από μια συνεχώς αυξανόμενη κοινωνική ανάγκη καλύτερης προστασίας. Η διεθνής συμφωνία για τις αρχές και τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα επηρεάζει επίσης όλο και περισσότερο την διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής.

Στα πλαίσια της Νομικής Σχολής των Νομικών Σχολών της Κεντρικής Ευρώπης, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η ELTE εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα στα Ευρωπαϊκά Ανθρώπινα Δικαιώματα για να συγκεντρώσει κορυφαίους μελετητές, δικηγόρους και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Από το 2016 έως το Σεπτέμβριο, το Ευρωπαϊκό μας Πρόγραμμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επικεντρώνεται στη σύνθετη και δημιουργική επίλυση προβλημάτων στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και επιθυμεί να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να υιοθετήσουν νέες προσεγγίσεις σε διαφορές σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορα ευρωπαϊκά φόρουμ.

Η παγκοσμιοποίηση έχει προκαλέσει ενδιαφέρον για την εμβάθυνση της κατανόησης της σχέσης μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των παραδοσιακών νομικών χώρων. Σημαντικές προσπάθειες έχουν ήδη καταβληθεί από διάφορους διεθνείς οργανισμούς για την αποδέσμευση των δεσμών μεταξύ δεοντολογίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάπτυξης και οικονομίας.

Οι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να προσφέρουν μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα όχι μόνο για να επιδιώξουν την προστασία υψηλότερου επιπέδου, αλλά και για να επιτύχουν καλύτερα οικονομικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στις αξίες και τις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αντοχή του προγράμματος

Παρέχουμε ένα ζωντανό, διεθνές περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες εργάζονται υπό την επίβλεψη διεθνώς αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων. Μετά την αποφοίτησή τους, θα είναι σε θέση να παράσχουν αυτοβούλως νομικές λύσεις σε πολύπλευρα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή να δημιουργήσουν εξατομικευμένα εργαλεία πρόληψης για την αποφυγή παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι κορυφαίοι μελετητές μας επιδιώκουν να καλλιεργήσουν ένα περιβάλλον μάθησης που θα ενθαρρύνει τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που αντιμετωπίζουν συχνά νέες προκλήσεις.

Δομή

Το πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος είναι μερικής απασχόλησης: πρόγραμμα αλληλογραφίας. (Οι τάξεις γίνονται κάθε δεύτερη Παρασκευή και Σάββατο)

Εξάμηνο Ι
 • Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Γενική επισκόπηση και κρίσιμες προσεγγίσεις
 • Οι επιχειρησιακοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημασία της για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Ελληνικά Νομική Γραφή
 • Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Θεσμικού Συστήματος και Πρακτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
 • Τα Μέσα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και τους μηχανισμούς επιβολής τους
 • Συγκριτική ανάλυση των εθνικών συνταγματικών μηχανισμών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Κοινωνιολογία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Εξάμηνο ΙΙ
 • Τα δικαιώματα των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και τα συναφή οικονομικά δικαιώματα. Εργατικά δικαιώματα ως ανθρώπινα δικαιώματα
 • Συντακτική Διερμηνεία
 • Η απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο
 • Η ελευθερία της θρησκείας και το καθεστώς των εκκλησιών στην Ευρώπη
 • Των επικοινωνιακών ελευθεριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων · Προστασία της ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης
 • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τους Πρόσφυγες και Μειονότητα
 • Ίση μεταχείριση και απαγόρευση των διακρίσεων
 • Δικαίωμα στη δικαιοσύνη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνιολογία της δικαιοδοσίας
 • Το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια
 • Μεταβατική δικαιοσύνη
 • Σχέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιωτικού δικαίου
 • Το Δικαίωμα στην Ειρήνη
 • Προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Διπλωματική εργασία
 • Προαιρετική διάλεξη (Μεταβατική Δικαιοσύνη)

Ευκαιρίες καριέρας

Το διακεκριμένο πρόγραμμα μας προετοιμάζει τους σπουδαστές για εξαιρετικές σταδιοδρομίες σε πρακτικές επίλυσης διαφορών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυβέρνηση, ακαδημαϊκή κοινότητα, επιχειρήσεις, δημόσια πολιτική, διεθνείς και τοπικές ΜΚΟ.

Οι σπουδαστές που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από το πρόγραμμα θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ένα LL.M. σύμφωνα με τους κανονισμούς του νόμου για την εθνική τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ουγγαρίας. (Νόμος αριθ. CCIV του 2011).

Παραδείγματα εργασίας
 • Δικηγόρος ειδικευμένος στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ένας νομικός εμπειρογνώμονας για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Απαιτήσεις εισδοχής

Προυποθέσεις εισόδου

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι νομικού πτυχίου Master level, καθώς πρόκειται για δεύτερο κύριο πρόγραμμα.

Απαιτήσεις γλώσσας
 • Ένα ελάχιστο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας (προφορική) (A1-C2): B2
 • Ένα ελάχιστο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας (γραμμένο) (A1-C2): B2

Περαιτέρω σχόλια:

Το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας είναι το ελάχιστο Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση
 • Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
 • Master βαθμό
  Μια επίσημη αγγλική έκδοση / μετάφραση του διπλώματος νόμου (Πτυχίο αποδεκτό για εισαγωγή: νόμιμο μεταπτυχιακό δίπλωμα ή νομικό πτυχίο ίσο με νομικό πτυχίο)
 • Επιστολή αιτιολόγησης (στα Αγγλικά)
 • Πιστοποιητικό γλώσσας (Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας ελάχιστου επιπέδου B2)
Διαδικασία εφαρμογής

Η εφαρμογή ξεκινάει στο σύστημα ηλεκτρονικών εφαρμογών. Οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα, να συμπληρώσουν την αίτηση ηλεκτρονικής αίτησης, να ανεβάσουν τα απαιτούμενα έγγραφα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης.

Δεν υπάρχει εισαγωγική εξέταση, οι αποφάσεις γίνονται με βάση τα παρεχόμενα έγγραφα.

Τα υλικά που αποστέλλονται με ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ δεν εξετάζονται. Η Νομική Σχολή δεν επιστρέφει έγγραφα υποψηφιότητας ή δεν παρέχει αντίγραφα αυτών υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι αποφάσεις γίνονται από την Επιτροπή Εισόδου της Σχολής μέσα σε ένα μήνα μετά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Όλοι οι αιτούντες ενημερώνονται γραπτώς για το αποτέλεσμα των αιτήσεών τους.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in ... περαιτέρω

Eötvös Loránd University (ELTE) - in terms of student and staff number, quality of education and research, and its international relations - is a prestigious institution of public higher education in Hungary, operating continuously since its inception in 1635. As a top-ranked research university in Hungary, it is the most popular higher education institution among applicants as well as alma mater of five Nobel laureates and leading figures in technology, public policy, and culture in Hungary. Διαβάστε Λιγότερα
Επαρχία V. , Szombathely , Βουδαπέστη + 2 Περισσότερα Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη