Μεταπτυχιακό στη Νομική της Θάλασσας

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Οι ωκεανοί καλύπτουν πάνω από το 70 τοις εκατό της επιφάνειας της Γης. Οι άνθρωποι εξαρτώνται από τους ωκεανούς για ζωή, εργασία, φαγητό, ταξίδια και ανθρώπινη υγεία. Ο ωκεανός είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή βιοποικιλότητας στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων θηλαστικών, ψαριών, καρκινοειδών, μαλακίων και αμέτρητων άλλων ειδών.

Το LL.M. Το πρόγραμμα στοχεύει στη διεύρυνση της παραδοσιακής προσέγγισης του Δικαίου της Θάλασσας από ζητήματα δικαιοδοσίας, ώστε επίσης να περιλαμβάνει ουσιαστικό νόμο όπως η διατήρηση και η βιώσιμη χρήση των βιολογικών πόρων και η προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος. Αν και το πρόγραμμα σπουδών έχει ένα σαφές παγκόσμιο προφίλ, έχει επίσης μια ξεχωριστή Αρκτική διάσταση. Μεγάλο μέρος της Αρκτικής αποτελείται από θαλάσσιες περιοχές. Η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος θα υποβάλλει όλο και περισσότερο αυτούς τους τομείς σε διάφορες χρήσεις όπως πλοήγηση, εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλιεία και έρευνα. Οι περιοχές της Αρκτικής παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες για τη μελέτη τόσο των παγκόσμιων όσο και των περιφερειακών νομικών προσεγγίσεων για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Περιγραφή του προγράμματος

 • Διάρκεια: 3 εξάμηνα
 • Πιστώσεις (ECTS): 90
 • Απαιτήσεις εισδοχής: Πτυχίο νομικής ή πολιτικής επιστήμης + επιστολή κινητοποίησης
 • Όνομα πτυχίου: Master of Laws (LL.M.) στο Δίκαιο της Θάλασσας
 • Κωδικός εφαρμογής:
  • Νορβηγικοί και σκανδιναβικοί αιτούντες: 7001
  • Διεθνείς αιτούντες: 2033

Το πρόγραμμα μέσω των μαθημάτων και της διατριβής του θα δώσει στους μαθητές μια ευρεία εισαγωγή και γνώση του Νόμου της Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξής του και των πολιτικών και θεσμικών πτυχών. Οι μαθητές στο πρόγραμμα διδάσκονται από νομικούς εμπειρογνώμονες από τη Νομική Σχολή και το JCLOS καθώς και από άλλα ιδρύματα, όπως διακυβερνητικοί οργανισμοί, διεθνή δικαστήρια, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες. Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια που βασίζονται σε προβλήματα, μαθήματα γραφής, εμπειρίες στο δικαστήριο και εκδρομές σε σχετικά ιδρύματα, όπου σε όλες τις δραστηριότητες οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά.

Το πρόγραμμα είναι εντατικό με δομή τριών εξαμήνων έως ένα ημερολογιακό έτος, ξεκινώντας τον Αύγουστο. Το φθινόπωρο εξάμηνο αποτελείται από δύο εισαγωγικά μαθήματα για το Δίκαιο της Θάλασσας και την πολιτική του Νόμου της Θάλασσας. Το εαρινό εξάμηνο επικεντρώνεται σε πιο συγκεκριμένα θέματα σχετικά με την Αρκτική και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στο τρίτο εξάμηνο οι μαθητές επιλέγουν το δικό τους θέμα για ένα μεμονωμένο ερευνητικό έργο, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι.

Περίγραμμα προγράμματος:

Πρώτο εξάμηνο

 • JUR-3050 Γενικό δίκαιο της θάλασσας

Το μάθημα παρέχει μια γενική εισαγωγή στο δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή τους κανόνες και τις αρχές του διεθνούς δημόσιου δικαίου που καλύπτουν τις θαλάσσιες περιοχές.

 • JUR-3054 Γενικό δίκαιο της θάλασσας II

Το μάθημα βασίζεται στο JUR-3050 και πηγαίνει βαθύτερα στα επιλεγμένα θέματα.

Δεύτερο εξάμηνο

 • JUR-3052 Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από το διεθνές δίκαιο

Το μάθημα επικεντρώνεται στους διεθνείς νομικούς κανόνες σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις δυσμενείς επιπτώσεις διαφορετικών ανθρώπινων χρήσεων και την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων πόρων.

 • JUR-3053 Δίκαιο της θάλασσας και της Αρκτικής

Το μάθημα επικεντρώνεται στα θέματα του Νόμου της Θάλασσας και της Αρκτικής. Ο γενικός νόμος της θάλασσας εφαρμόζεται στις θαλάσσιες περιοχές της Αρκτικής. Ταυτόχρονα, όμως, η περιοχή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σε αυτό το μάθημα, οι μαθητές θα πρέπει να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μαθημάτων για θέματα Αρκτικής. Γενικά, το μάθημα, επομένως, έχει τον χαρακτήρα περιπτωσιολογικών μελετών, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αρκτική.

Τρίτο εξάμηνο

 • JUR-3910 Διδακτορικό διατριβή στο δίκαιο της θάλασσας

Αποτελείται από μια υποχρεωτική διατριβή που βασίζεται σε θέματα και ερωτήσεις του Νόμου της Θάλασσας. Οι μαθητές θα έχουν ατομική επίβλεψη. Η διατριβή πρέπει να είναι τουλάχιστον 37 σελίδες και το πολύ 55 σελίδες, με μορφοποίηση σύμφωνα με τους κανονισμούς για το πρόγραμμα του Νόμου της Θάλασσας, ενότητα 14. Το θέμα της διατριβής θα έχει νομικό ή ημι-νομικό χαρακτήρα και μπορεί να περιλαμβάνει προοπτικές όπως νομική θεωρία, νομική ιστορία. Η διατριβή πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητες αναλύσεις του θέματος και των διαθέσιμων νομικών πηγών. Η διατριβή θα παρέχει στον μαθητή μια εις βάθος μελέτη ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι συζητήσεις της διατριβής πρέπει να είναι διαφανείς και όσο το δυνατόν πληρέστερες. Οι αναφορές στις πηγές πρέπει να είναι ακριβείς και επαληθεύσιμες.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι υποψήφιοι θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος LL.M γνώση, δεξιότητες και γενικές ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να κατέχουν θέσεις που ασχολούνται με το δίκαιο των θαλάσσιων θεμάτων. Πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αναλύουν νομικά ζητήματα και να συσχετίζονται με το νομικό σύστημα με ανεξάρτητο και κριτικό τρόπο.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων οι υποψήφιοι πρέπει να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τα ακόλουθα προσόντα:

Η γνώση:

Ένα LL.M. υποψήφιος στο δίκαιο της θάλασσας έχει:

 • Προηγμένη γνώση σχετικά με τα κεντρικά θέματα του δικαίου της θάλασσας ·
 • Εξειδικευμένη γνώση άλλων θεμάτων του δικαίου της θάλασσας ·
 • Γνώση επιστημονικών ερευνητικών μεθόδων.

Δεξιότητες:

Ένα LL.M. υποψήφιος στο δίκαιο της θάλασσας θα είναι σε θέση:

 • εντοπισμός και ανάλυση ερωτημάτων θεωρητικού και πρακτικού χαρακτήρα με μεθοδολογικό και ηθικό τρόπο.
 • εφαρμόζουν τις σχετικές πηγές δικαίου ανεξάρτητα και κριτικά ·
 • προσδιορίστε τους περιορισμούς του υφιστάμενου νόμου και συζητήστε την ανάγκη αλλαγών ·
 • αναλάβει ανεξάρτητα περιορισμένη ερευνητική εργασία υπό επίβλεψη σύμφωνα με τους κανόνες της δεοντολογίας της έρευνας ·
 • να οργανώσει και να εφαρμόσει εκτενείς και πολύπλοκες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού κύριων και υποερευνητικών ερωτημάτων.
 • επικοινωνούν στα Αγγλικά, προφορικά και γραπτώς, με νομικό τρόπο με σαφή και ακριβή τρόπο ·
 • μείνετε ενημερωμένοι για τις νομικές εξελίξεις στο δίκαιο της θάλασσας και για να αναπτύξετε περαιτέρω τα προσόντα του / της.

Ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες μεμονωμένα και σε συνεργασία με άλλους, καθώς και να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων.

Γενική αρμοδιότητα:

Αφού περάσει το πρόγραμμα, ο μαθητής μπορεί:

 • να εφαρμόσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας ατομικά και σε συνεργασία με άλλους ·
 • να επικοινωνούν συλλογιστικά στο πεδίο του Νόμου της Θάλασσας με σαφή και ακριβή τρόπο, προφορικά και γραπτώς στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στο κοινό ·
 • να εφαρμόζουν γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται στο πεδίο του Δικαίου της Θάλασσας σε άλλους τομείς του διεθνούς δικαίου, και για όλα τα καθήκοντα και τα έργα όπου χρειάζεται ·
 • εντοπισμός και προβληματισμός για ηθικά διλήμματα που ενδέχεται να προκύψουν στο πεδίο του Νόμου της Θάλασσας ειδικότερα και να τα αντιμετωπίσουμε με υπεύθυνο τρόπο ·
 • Εφαρμόστε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στον τομέα του Νόμου της Θάλασσας για την εκτέλεση καθηκόντων εντός συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων.

Προοπτικές απασχόλησης

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στα Ηνωμένα Έθνη και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες του, σε εθνικές διπλωματικές υπηρεσίες, καθώς και στη δημόσια διοίκηση και τη βιομηχανία και το εμπόριο. Επιπλέον, οι μαθητές μας έχουν επιλεγεί για πρακτική άσκηση σε κορυφαία διεθνή ιδρύματα, όπως το τμήμα των Ηνωμένων Εθνών για τις υποθέσεις των ωκεανών και το δίκαιο της θάλασσας (DOALOS) και το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας (ITLOS). Οι φοιτητές μπορούν επίσης να είναι κατάλληλοι για να κάνουν καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο ως διδακτορικοί φοιτητές στο νόμο της θάλασσας ή σε άλλους ερευνητικούς τομείς.

Δομή του προγράμματος

Ορος 10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng
Πρώτο εξάμηνο (φθινόπωρο)
JUR-3050_186_E_2020_H_1 (15 ECTS)
JUR-3054_186_E_2020_H_1 (15 ECTS)
Δεύτερο εξάμηνο (άνοιξη)
JUR-3052_186_E_2021_V_1 (15 ECTS)
JUR-3053_186_E_2021_V_1 (15 ECTS)
Τρίτο εξάμηνο (καλοκαίρι)
JUR-3910_186_E_2021_H_1 (30 ECTS)

Διδασκαλία και αξιολόγηση

Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις θα αντικατοπτρίζουν τους διαφορετικούς τύπους εργασιών που οι μαθητές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μέσω της ενεργού συμμετοχής των μαθητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. μέσω μελέτης, συζητήσεων και εργασιών. Οι διαλέξεις θα παρέχουν την εισαγωγή στα θέματα, ενώ τα σεμινάρια που βασίζονται σε προβλήματα θα κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας όπου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί προσδιορίζουν και συζητούν νομικά ζητήματα. Οι μαθητές ενθαρρύνονται επίσης να παραδώσουν χαρτιά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για θέματα και αναλυτικές δεξιότητες.

Κατά τη συγγραφή της διατριβής του πλοιάρχου, οι μαθητές έχουν δικαίωμα επίβλεψης, βλ. τους κανονισμούς για το πρόγραμμα Νόμος της Θάλασσας, τμήμα 18.

Οι μαθητές αξιολογούνται κατά τη διάρκεια και στο τέλος της μελέτης. Οι μορφές αξιολόγησης περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις εργασίας, έξι ώρες γραπτές σχολικές εξετάσεις, μια εξέταση στο σπίτι ακολουθούμενη από μια προφορική εξέταση και στο τέλος της μελέτης, κάθε μαθητής πρέπει να γράψει μια διατριβή του πλοιάρχου. Οι εξετάσεις και η διατριβή βαθμολογούνται AF, με το F να μην έχει περάσει. Οι μαθητές που αποτυγχάνουν ή έχουν άλλους νόμιμους λόγους απουσίας μπορούν να επαναλάβουν τις εξετάσεις, βλ. Κανονισμοί για εξετάσεις στο Τμήμα 21 και 22 του Πανεπιστημίου του Tromsø.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις εργασίας, τη μορφή των εξετάσεων και τα κριτήρια αξιολόγησης, ανατρέξτε στις μεμονωμένες περιγραφές μαθημάτων στον ιστότοπο UiT.

Τελευταία ενημέρωση Νοέμ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels.

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels. Διαβάστε Λιγότερα
18 , Tromsø , Hjemmeluft , Kirkenes , Hammerfest , Harstad , Νάρβικ , Bardufoss , Bodø , Mo i Rana , Longyearbyen + 10 Περισσότερα Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη