LLM στο Master of Laws με διατριβή

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Σκοπός του τίτλου σπουδών

Ο σκοπός αυτού του προσόντος είναι να επιτρέψει σε έναν φοιτητή να αποδείξει μέσω της κατάρτισης στην έρευνα την ικανότητα να κατακτήσει σε προηγμένο επίπεδο την τρέχουσα κατάσταση των εξειδικευμένων γνώσεων σε ένα δεδομένο θέμα μέσα σε ένα συγκεκριμένο κλάδο του νόμου και να παρέχει μια καλή κατάρτιση στις ερευνητικές μεθοδολογίες.

Κανόνες πρόσβασης

Γενικός

Εγώ. Η ελάχιστη προϋπόθεση εισόδου είναι ένα πτυχίο LLB (ή ισοδύναμο προσόν) στο επίπεδο 7 ή 8 του ΕΠΚ και ένα ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων 624. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε πτυχίο Master πρέπει γενικά να έχουν αποκτήσει το προηγούμενο πτυχίο τους με μέσο όρο τουλάχιστον 65%.

ii. Ο αρμόδιος προϊστάμενος του Τμήματος μπορεί να επιτρέψει στον υποψήφιο να εγγραφεί ως φοιτητής για να λάβει καθοδήγηση και να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου για την προετοιμασία μιας ερευνητικής πρότασης. Αυτό δεν δημιουργεί την προσδοκία ότι ο φοιτητής θα γίνει δεκτός στις σπουδές του μεταπτυχιακού φοιτητή και ότι η εγγραφή αυτή είναι προσωρινή εν αναμονή της έγκρισης της αποδοχής του σπουδαστή από το διοικητικό συμβούλιο της Νομικής Σχολής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Νομικής Σχολής εγκρίνει την αποδοχή ενός φοιτητή με βάση την ακαδημαϊκή αξία του φοιτητή, την ερευνητική πρόταση που υποβάλλει ο σπουδαστής και την ικανότητα του Τμήματος να παρέχει κατάλληλη και συνεχή μελέτη καθοδήγησης και επίβλεψης.

Σημειώστε ότι: Το πτυχίο BProc δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις εισόδου για ένα πρόγραμμα LLM, αλλά ο κάτοχος πτυχίου BProc μπορεί να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στο πτυχίο LLM μέσω αναγνώρισης της προηγούμενης μάθησης, η οποία μπορεί να χορηγηθεί υπό τους όρους που ίσως να θεωρηθούν κατάλληλα.

Εκτίμηση

Γενικός

 • Εγώ. Θα γίνει ολοκληρωμένη αξιολόγηση, με επίκεντρο την επίτευξη των αποτελεσμάτων σε επίπεδο εξόδου.
 • ii. Η αξιολόγηση αποβλέπει στην αξιολόγηση της απόδοσης των σπουδαστών προκειμένου να προσδιοριστεί αν ο σπουδαστής συμμορφώνεται με τα κριτήρια αξιολόγησης. και να ενθαρρύνει και να καθοδηγήσει τη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών.
 • iii. Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της συνεχούς και τακτικής αξιολόγησης και της πλήρους και έγκαιρης ανατροφοδότησης.
 • iv. Η αξιολόγηση αποτελείται από δύο συνιστώσες: τη διαμόρφωση και την αθροιστική αξιολόγηση.

Διαμορφωτική αξιολόγηση

Εγώ. Η τυπική αξιολόγηση στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας δια βίου μάθησης βασισμένης στη συνεχή αυτοδιδασκαλία και στην προετοιμασία του μαθητή για τη σύνταξη ποιοτικής διατριβής.

ii. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής της διατριβής, ο φοιτητής υποχρεούται να συμμετάσχει σε σειρά συζητήσεων σεμιναρίων σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το ερευνητικό θέμα.

Ο σκοπός είναι να εκτιμηθεί η κατανόηση του σπουδαστή από τον τομέα σπουδών και η ικανότητά του να επικοινωνεί αποτελεσματικά σε προβληματικούς τομείς και ζητήματα που σχετίζονται με το ερευνητικό θέμα. Επιπλέον, ο φοιτητής ενθαρρύνεται και ενθαρρύνεται από αυτή τη συμμετοχή στη συζήτηση για τον τομέα σπουδών και ιδιαίτερα τη διατριβή.

iii. Καθ 'όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις μεταξύ του φοιτητή και του επιβλέποντος, κατά τις οποίες συζητούνται όλες οι πτυχές που αφορούν την προετοιμασία της προφορικής εξέτασης, το ερευνητικό θέμα, τη διεξαγωγή της έρευνας και τη συγγραφή και οριστικοποίηση της διατριβής.

iv. Ο επιβλέπων αξιολογεί συνεχώς τον σπουδαστή και, εξίσου σημαντικό, τον καθοδηγεί μέσω της διαδικασίας.

Αθροιστική αξιολόγηση

Εγώ. Η αθροιστική αξιολόγηση αρχικά διεξάγεται μέσω επίσημης προφορικής εξέτασης. Η προφορική εξέταση του συγκεκριμένου υλικού μελέτης χρησιμεύει για την αξιολόγηση της ικανότητας του φοιτητή να ασχοληθεί με τον τύπο της έρευνας και τη συγγραφή της διατριβής που απαιτείται για αυτό το προσόν. Η προφορική εξέταση πρέπει να περάσει πριν ο φοιτητής ξεκινήσει επίσημα τη συγγραφή της διατριβής.

ii. Η συνοπτική αξιολόγηση ολοκληρώνεται όταν η διατριβή αξιολογείται όπως προβλέπεται στους Ακαδημαϊκούς Κανονισμούς και στην Πολιτική Ανωτάτων και Μεταπτυχιακών Σπουδών.

iii. Τόσο στην προφορική εξέταση όσο και στη διατριβή, οι μαθητές αξιολογούνται ως προς την ικανότητά τους να ενσωματώνουν τις προηγούμενες γνώσεις που αποκτήθηκαν σε προηγούμενες σπουδές με βαθύτερη και υψηλού επιπέδου γνώση του ερευνητικού θέματος που αποκτήθηκε από την έρευνα στο θέμα και από την επιστημονική συγγραφή σε αυτό . Ο σκοπός είναι να επιδείξει μια αντανακλαστική και ακαδημαϊκή κατανόηση του ερευνητικού θέματος και του σχετικού σκέλους του νόμου.

iv. Σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση της αξιολόγησης, η συνοπτική εκτίμηση καθορίζει εάν ο φοιτητής απονέμεται το δίπλωμα.

v. Ως περαιτέρω επίδειξη της ικανότητας του φοιτητή από την άποψη αυτή, ο φοιτητής υποχρεούται να υποβάλει δημοσίευμα με βάση τη διατριβή που μπορεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια του επιβλέποντος, να υποβληθεί για δημοσίευση σε δικηγορικό περιοδικό με το όνομα του φοιτητής ή τα ονόματα του μαθητή και του επιβλέποντος.

Απαιτήσεις επιτυχίας

Εγώ. Ο φοιτητής πρέπει να περάσει την προφορική εξέταση και τη διατριβή χωριστά.

ii. Για να περάσει η προφορική εξέταση, ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει ένα ελάχιστο ποσοστό 50% στην εξέταση.

iii. Προκειμένου να περάσει η διατριβή, ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει ελάχιστο βαθμό 50% στη διατριβή.

iv. Η τελική βαθμολογία του τίτλου σπουδών περιλαμβάνει το ένα τρίτο του σημείου για την προφορική εξέταση και τα δύο τρίτα του σημείου της διατριβής.

v. Ο τίτλος απονέμεται αν ο φοιτητής περάσει τόσο την προφορική εξέταση όσο και τη διατριβή.

vi. Το δίπλωμα απονέμεται διάκριση εάν ένας φοιτητής ολοκληρώσει τον τίτλο σπουδών εντός δύο ετών και αποκτήσει τελικό βαθμό τουλάχιστον 75%.

Διδακτέα ύλη

Εγώ. Η ελάχιστη περίοδος σπουδών για τη διατριβή LLM είναι ένα έτος.

ii. Η μέγιστη διάρκεια σπουδών για τη διατριβή LLM είναι δύο έτη για πλήρη απασχόληση και τρία έτη για φοιτητή με μερική απασχόληση. Οι επεκτάσεις αυτών των περιόδων θα γίνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Ανώτερων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Μεταπτυχιακών Σπουδών.

iii. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μια διατριβή περίπου 100 σελίδων που πληκτρολογείται σε ενάμιση διάστημα σε μια σελίδα Α4.

iv. Ο φοιτητής πρέπει επίσης να υποβάλει δημοσίευμα με βάση τη διατριβή του, η οποία μπορεί, κατά την κρίση του επιβλέποντος, να υποβληθεί για δημοσίευση σε ένα περιοδικό δικαίου υπό την ιδιότητα του συγγραφέα του φοιτητή ή και του φοιτητή και του επιβλέποντος.

v. Ο βαθμός LLM με διατριβή προσφέρεται στους ακόλουθους τομείς εξειδίκευσης:

 • ένα διοικητικό και δημοτικό δίκαιο του διεθνούς δικαίου
 • β Διοικητικό δίκαιο n Ερμηνεία του καταστατικού
 • γ Νόμος περί τραπεζών o Νομολογία
 • δ Αστικό Δίκαιο δ. Εργατικό Δίκαιο
 • ε το συνταγματικό δίκαιο q το εργατικό δίκαιο και τις εργασιακές σχέσεις
 • f Εταιρικό Δίκαιο r Νόμος των Αποδεικτικών
 • g Ποινικού Δικαίου Εμπορικό Δίκαιο
 • h Ποινικό δίκαιο, ποινική δικονομία και νόμος περί αποδείξεων
 • το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
 • u ιδιωτικού δικαίου
 • i Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο v Ρωμαϊκό Δίκαιο
 • j Ανθρώπινα Δικαιώματα και Νόμος Κοινωνικής Ασφάλισης
 • k Ανθρώπινα δικαιώματα και συνταγματική πρακτική x Φορολογικό δίκαιο
 • Ι αυτόχθονα νόμο

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις συμμετοχής, τις ημερομηνίες λήξης και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επικοινωνήστε με την σχολή:

Κα. P Magongoa: Στο Πανεπιστήμιο του Auckland Park Kingsway
Τηλ: 011 559 3843, Email: phaladim@uj.ac.za, Web: www.uj.ac.za/law

Ημερομηνίες εγγραφής και εκκίνησης

Η εγγραφή ξεκινάει τον Ιανουάριο και διαλέξεις τον Φεβρουάριο για τα προγράμματα σπουδών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Όλα τα ερευνητικά προγράμματα για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους μπορούν να εγγραφούν καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.

Ημερομηνία λήξης: Το ακαδημαϊκό ξεκινάει τον Ιανουάριο και τελειώνει τον Δεκέμβριο. Η προθεσμία του προγράμματος καθορίζεται από τη διάρκεια του προγράμματος.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... περαιτέρω

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Διαβάστε Λιγότερα
Γιοχάνεσμπουργκ

Ask a Question

Άλλη