Το πρόγραμμα του Δικαίου στο BIT , με το κύριο θέμα του δικαίου, έχει πραγματοποιήσει χαρακτηριστική εκπαίδευση στην Νομολογία (με το Συνήθη Δίκαιο και Νομικές Μέθοδοι ως πυρήνα), το Αστικό και το Εμπορικό Δίκαιο (με τον Πνευματικό Ιδιοκτησιακό Νόμο ως τον πυρήνα), το Περιβάλλον και τους Πόρους (Όπως ο πυρήνας), το Διεθνές Δίκαιο (με τον Νόμο του Αερομεταφορέα και τον Κόσμο και τον Διεθνή Νόμο για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως τον πυρήνα) και το Δικονομικό Δίκαιο (με τον πυρήνα του Δικαστικού και Δικονομικού Συστήματος).

Οι φοιτητές είναι εξοπλισμένοι με τη σταθερή βασική θεωρία του νόμου, τη βασική κατάρτιση της νομικής σκέψης και της νομικής πρακτικής και τις βασικές γνώσεις της θεμελιώδους επιστήμης και της μηχανικής των φυσικών επιστημών, οι οποίοι έχουν στη συνέχεια την ικανότητα να αναλύουν και να λύουν προβλήματα με τη νομική θεωρία και τις νομικές μεθόδους .

Οι απόφοιτοι, με γνώση του δικαίου, της τεχνολογίας, της διαχείρισης και των ξένων γλωσσών, έχουν ισχυρή πρακτική και δημιουργική ικανότητα να ασκούν εργασία σε κυβερνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και κοινωνικές οργανώσεις.

Τα βασικά μαθήματα περιλαμβάνουν το Δίκαιο, τη Νομοθεσία, το Συνταγματικό Δίκαιο, την Κινέζικη Νομική Ιστορία, τη Γενική Θεωρία του Αστικού Δικαίου, το Δικαίωμα στο Δίκαιο, το Δίκαιο Απαίτησης, το Νόμο περί Αδικοπραξίας, Γενικές Διατάξεις Εμπορικού Δικαίου, Εταιρικό Δίκαιο, Γενικές Θεωρίες Ποινικού Δικαίου, Διατάξεις του Ποινικού Δικαίου, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Οικονομικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Διοικητικού Δικαίου και Διοικητικής Διαδικασίας, Νόμος περί Προστασίας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δίκαιο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Διεθνές Οικονομικό Νόμος.

Προσόντα

  • Οι υποψήφιοι για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πρέπει να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίων ή να αποφοιτήσουν έως τις 31 Ιουλίου. Ο υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής πρέπει να έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στον ίδιο κύριο ή σχετικό τομέα ενδιαφέροντος.
  • Αποτελεσματικές δεξιότητες κινεζικής γλώσσας * (βαθμολογία 4 βαθμών HSK) ή βαθμολογίες TOEFL και IELTS.
  • Συστήνοντας δύο καθηγητές.

* Σημείωση: Η κινεζική γλώσσα (Mandarin) είναι η κύρια γλώσσα διδασκαλίας. Το BIT προσφέρει επίσης ορισμένα προγράμματα στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι για τα προγράμματα που διδάσκονται στα αγγλικά δεν απαιτείται να διαθέτουν δεξιότητες στην κινεζική γλώσσα.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
κινέζικο
Αγγλικά
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη